Logo

Roll of Honour

Year

1st Principal - Z

2nd Principal - H

3rd Principal - J

Scribe

Director of Ceremonies

Treasurer

2013

Jayakar B.Malliah

B.S.Rao

Varghese Mathews M

D.S.Satish

Ujjval M. Joshi

V.Ramu Sharma

2014

B.S.Rao

Varghese Mathews M

D.S.Satish

V.Shivshankar

D.V.Ramana Prasad

V.Ramu Sharma

2015

Varghese Mathews M

D.S.Satish

Vissal Mathews

V.Shivshankar

 Ujwal .M. Joshi

V.Ramu Sharma

2016

Dulipeta Satish

Vissal Mathew

Shivshankar Vasunni

Srinivas Kuna

 Jayakar Malliah

Shashidhar Prabhakar

2017

Shivshankar Vasunni

Vissal Mathew

Srinivas Kuna

Bala Sridharan

 D. Ravikumar

Varghese Mathews.M